Faleristika

Prodej

Odznaky, medaile na prodej

Sbrka

AR - kapsov odznaky
AR - odznaky
Aeroklub
AGROLET
epicov odznaky
S. legie
Hasii
Jezdeck pluky
Leteck odznaky
Lmcov oznaen
Ministerstvo vnitra
Nrodn Garda
Nrodn odboj
Okresn cest
PO AR
PO mince
Pohranin str
Policie
dy, vyznamenn, medaile
Sluebn odznaky
Steleck odznaky
Svazarm
Voj. sportovn odznaky
Vojensk nivky
Vojensk odznaky
Vsadksk odznaky
Vysok koly a akademie
Vzorn vojk


Nvtvnk: 3054916

Tdenn poet: 4865

Obrzek    Nzev  
1914-20 Oznaen kulometn roty s. legie
1918 - 1939 Horsk pluky (plech)
1918 - 1939 Horsk pluky (tk verze)
1918 - 1939 Hranisk prapory
1918 - 1939 Telegrafn vojsko , Telefon roty
1918 - 1939 Zsobovac sbor
1921-29 Horsk brigda 1.
1921-29 Horsk brigda 4.
2. pluk (zlat) skldan
3. pluk (bronz) skldan
36. pluk (bronz)
36. pluk (zlat) 1.
36. pluk (zlat) 2.
4. pluk (stbrn) men slo
4. pluk (stbrn) MIX
4. pluk (stbrn) vt slo
43. pluk (zlat) skldan
5. pluk (zlat) skldan
Automobiln 3. pluk (dstojnk)
Automobiln 3. pluk (poddstojnk)
Automobiln 4. pluk , vrobce HSH
Automobiln 6. pluk , vrobce HSH
Finann str
Hodnost MP
Odznak na lmec eskoslovensk spoje
Odznak na lmec pro generly SLA
Odznak na vloku SD
Odznak na vloku vojska ministerstvo vnitra
Odznak na vloku vsadkov vojsko 50. roky
Oznaen pro dstojnky na generlnm tbu (lev)
SB - Sbor branosti
Vldn vojsko (vloka) pro dstojnky
Vloka Pohranin stre
XX. (bronz) na dv sla skldan
eleznin vojsko