Faleristika

Prodej

Odznaky, medaile na prodej

Sbrka

AR - kapsov odznaky
AR - odznaky
Aeroklub
AGROLET
epicov odznaky
S. legie
Hasii
Jezdeck pluky
Leteck odznaky
Lmcov oznaen
Ministerstvo vnitra
Nrodn Garda
Nrodn odboj
Okresn cest
PO AR
PO mince
Pohranin str
Policie
dy, vyznamenn, medaile
Sluebn odznaky
Steleck odznaky
Svazarm
Voj. sportovn odznaky
Vojensk nivky
Vojensk odznaky
Vsadksk odznaky
Vysok koly a akademie
Vzorn vojk


Nvtvnk: 2998266

Tdenn poet: 784

Obrzek    Nzev  
(1.) Odznak 2. SPB v SSSR
(2.) 1950 Odznak s. parautisty (.2198)
(2.) 1950 Odznak s .parautisty (.2371)
(2.) 1950-55 Odznak s. parautisty MIX
(2.) 1950-55 Odznak za 5.seskoku (.30504)
(2.) 1950-55 Odznak za 5.seskoku (.5588)
(2.) 1950-55 Odznak za 5.seskok R (.4451)
(3.) 1955-64 Odznak es. vsadke (.0211)
(3.) 1955-64 Odznak es. vsadke (.0253)
(3.) 1955-64 Odznak es. vsadke (.0386)
(3.) 1955-64 Odznak es. vsadke (.1576)
(3.) 1955-64 Odznak es. vsadke (.3395)
(3.) 1955-64 Odznak es. vsadke (.7050)
(4.) 1965 Vsadk 2.tda (. xxxx)
(4.) 1965 Vsadk 3.tda (. xxxx)
(5.) 1965 estn odznak vsadke (.29254)
(5.) 1965 estn odznak vsadke (.43670)
(5.) 1965 Vsadk 1.tda (.0966)
(5.) 1965 Vsadk 2.tda (.5033)
(5.) 1965 Vsadk 3.tda (.23084)
(5.) 1965 Vsadk INSTRUKTOR (.0863)
(5.) 1965 Vsadk INSTRUKTOR (.28896)
(5.) 1965 Vsadk INSTRUKTOR mix
(5.) 1965 Vsadk MISTR (.23084)
(6.) 1992 estn odznak vsadke
(6.) 1992 Vsadk 1.tda
(6.) 1992 Vsadk 2.tda
(6.) 1992 Vsadk 3.tda
(6.) 1992 Vsadk INSTRUKTOR
(6.) 1992 Vsadk INSTRUKTOR
(6.) 1992 Vsadk MISTR
(7.) 1992 INSTRUKTOR
(7.) 1992 Plzen
(7.) 1992 VETERN
(8.) 1993 I. tda
(8.) 1993 II. tda
(8.) 1993 III. tda
(8.) 1993 Vsadk (bez udn tdnosti)
(9.) 1992-93 INSTRUKTOR (sluebn uniforma)
(9.) 1992-93 INSTRUKTOR (spol. stejnokroj)
(9.) 1992-93 MISTR (sluebn uniforma)
(9.) 1992-93 MISTR (spol. stejnokroj)
1. Paradesantn oddl MNO - MV
102.Przkumn prapor Prostjov ( stbro )
102.Przkumn prapor Prostjov ( bronz )
102.Przkumn prapor Prostjov (mini.odznaky)
102.Przkumn prapor Prostjov (XS-001) Ag.925
1956-89 Pro piloty za ukonen vsadkovho vcviku
1956-89 Pro piloty za ukonen vsadkovho vcviku
1989 Pro piloty za ukonceni vysad.vycviku
1992 4. Brigda rychlho nasazen Tbor I. tda
1998 - 2003 601.SkSS Prostjov
1998 - 2003 601.SkSS Prostjov
1998 - 2003 601.SkSS Prostjov
1998-2003 estn odznak u 601. SkSS Prostjov
20. vro vroby padk KRAS
2003 11.przkumn prapor Prostjov
2005 FAI - Prostjov
2010 Hloubkov przkum 115. Prostjov
2015 102. Przkumn prapor Prostjov
2015 102. Przkumn prapor Prostjov 1.
2015 102. Przkumn prapor Prostjov 2.
2015 102. Przkumn prapor Prostjov 3.
2015 102. Przkumn prapor Prostjov Ag. 925
2015 102. Przkumn prapor Prostjov EUTM Mali
2015 102. Przkumn prapor Prostjov V.I.P.
2015 Setkn vsadkovch vetern 601.
2015 Setkn vsadkovch vetern 601. (V.I.P.)
2019 VETERN - vsadkovch vojsk I.tda (.0007)
2019 VETERN - vsadkovch vojsk II.tda (.0007)
2019 VETERN - vsadkovch vojsk III.tda(.0007)
2019 VETERN - vsadkovch vojsk MISTR (.0007)
7. przkumn prapor Krom
70. vro vsadkovch vojsk
71. Vsadkov prapor CZ 1947 - 2002
Hloubkov przkum Prostjov (mini.)
Klub vysadkovych veteranu Pisek
Mnich 1950
Odznak 40 let vys.vojska
Pamtn odznak MEE ARMDY HROT 2007
Pametni plaketa para
Paraplacka - VETERN
Prvodce vsadkovho vojska (. 028)
Prvodce vsadkovho vojska (. 32)
Svazarm - PARA
Svazarm - PARA (. 1436)
Svazarm - PARA (. 514)